Regulamin NaviSail

 • § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument stanowi regulamin określający zasady korzystania z aplikacji mobilnej (dalej: "Regulamin") NaviSail przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android. (dalej: "Aplikacja").
  2. NaviSail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-248), ul. Jana Kazimierza 64/79, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000508596, NIP: 5272712881, REGON: 147205343, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, z adresem e-mail do kontaktu jest: biuro@navisail.pl, jest właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług (dalej: "Usługodawca").
  3. Usługodawca w ramach usługi świadczonej za pośrednictwem Aplikacji udostępnia oprogramowanie i udziela licencji niewyłącznej do korzystania z oprogramowania będącego narzędziem pomocnym (mapy, nawigacje, prognozy pogody) w żegludze śródlądowej na terenie Polski, informuje o usługach podmiotów trzecich.
  4. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z niej w pełnym zakresie wymaga połączenia z siecią internet albo połączenia Wi-Fi. Przy pobieraniu lub korzystaniu z Aplikacji za pośrednictwem połączenia z internetem (tj. transferu danych) użytkownik ponosił będzie koszty połączenia (transferu danych) według obowiązującego użytkownika cennika usług telekomunikacyjnych u jego dostawcy internetu. Transmisja danych, będąca wynikiem pobierania Aplikacji lub korzystania z niej za pośrednictwem połączenia z daną siecią Wi-Fi, odbywa się na zasadach określonych w regulaminie korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi, z którą łączył się będzie użytkownik.
  5. Aplikacja, jej układ, poszczególne elementy, znaki towarowe i inne oznaczenia zawarte w Aplikacji, a także treści dostępne poprzez Aplikację są przedmiotem ochrony przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 128, poz. 1402) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
  6. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usługi, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1244, ze zm.).
  7. Świadczenie usług przez Usługodawcę poprzez Aplikację nie jest usługą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 48 ustawy-Prawo telekomunikacyjne.
  8. Przed pobraniem Aplikacji użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postawienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • § 2. DOSTĘP I ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Usługodawca oferuje swobodny dostęp do Aplikacji dla wszystkich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych użytkowników urządzeń mobilnych, które spełniają poniższe wymagania techniczne. Jako użytkowników Aplikacji rozumie się również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. Dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem iOS Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu App Store, a w przypadku systemu Android ze sklepu Google Play. Korzystanie z wszystkich funkcji Aplikacji wiąże się z koniecznością wykupienia przez użytkownika abonamentu poprzez Aplikację.
  3. Usługodawca przewidział kilka rodzajów abonamentów uprawniających do korzystania ze wszystkich lub części Aplikacji, każdorazowo opisanych w zakładce (Menu - swój profil - abonament - kup abonament).
  4. Zakup abonamentu przez użytkownika następuje poprzez serwisy pośredniczące w płatnościach elektronicznych i zgodnie z regulaminami tych serwisów.
  5. Urządzenie mobilne, na którym użytkownik będzie korzystał z Aplikacji musi działać w oparciu o system iOS w wersji minimum 9.0, a w przypadku systemu Android w wersji minimum 4.1.
  6. Użytkownik Aplikacji w momencie pobierania wersji instalacyjnej Aplikacji powinien mieć co najmniej 60 MB wolnej pamięci w urządzeniu mobilnym.
  7. Celem prawidłowego uruchomienia i działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji konieczne jest aktywowanie usługi GPS w urządzeniu mobilnym oraz utrzymywanie aktywnego połączenia internetowego.
  8. Przerwy w dostępie do sieci telekomunikacyjnej lub sygnału GPS mają wpływ na aktualność pozycji użytkownika korzystającego z Aplikacji.
  9. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż opisane w ustępie 2 powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu oraz praw Usługodawcy.
  10. Celem korzystania z Aplikacji, użytkownik po pobraniu Aplikacji będzie zobowiązany do rejestracji to jest podania swojego loginu i hasła. Można korzystać tylko z jednego loginu.
  11. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany hasła w dowolnym momencie.
  12. Dalsze korzystanie z Aplikacji będzie się wiązało z koniecznością podania loginu i hasła wskazanego przez użytkownika podczas rejestracji.
  13. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości użytkowników podczas ich rejestracji.
  14. Korzystanie z Aplikacji wymaga stałego dostępu do karty pamięci urządzenia, na którym będą stale zapisywane i odczytywane dane.
  15. Zabronione jest dokonywanie zmian w oprogramowaniu Aplikacji.
  16. Korzystanie z Aplikacji wbrew zapisom Regulaminu, stanowi naruszenie prawa oraz praw Usługodawcy.
  17. Aplikacja jest przeznaczona do celów rozrywkowo-turystycznych, stanowi instrument pomocniczy w żegludze śródlądowej jednakże nie zastępuje znajomości przepisów żeglugowych, profesjonalnych map i narzędzi nawigacyjnych wydawanych i publikowanych przez wydawnictwa i podmioty, w szczególności Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
  18. Pomimo korzystania z Aplikacji, użytkownik jest zobowiązany do stałego nadzoru nad ruchem pojazdu (statku) wodnego, którym się porusza, do przestrzegania przepisów regulujących żeglugę śródlądową oraz zwyczajów, do posiadania stosownych uprawnień (patenty żeglarskie), do stałego i aktywnego wypatrywania niebezpieczeństw i przeszkód nawigacyjnych oraz do obserwowania i dopasowania żeglugi do warunków panujących na danym akwenie.
  19. Umowa o świadczenie usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez Aplikację zawierana jest w momencie zakończenia procesu rejestracji w Aplikacji przez użytkownika. Okres abonamentu zaczyna biec od daty pierwszego uruchomienia abonamentu przyciskiem Aktywuj znajdującym się w menu Aplikacji (Menu - swój profil – abonament) lub każdorazowo podczas pojawienia się komunikatu Aktywuj podczas korzystania z Aplikacji.
  20. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony jednakże w zakresie korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji, umowa jest zawierana na okres wykupionego abonamentu, zgodnie z ust 3 powyżej.
  21. Użytkownik jest wyłącznie uprawniony do korzystania z Aplikacji zgodnie z prawem i tylko do użytku osobistego, w granicach określonych Regulaminem i przepisami prawa. Wobec uznania, że użytkownik dopuszcza się działań niezgodnych z przepisami prawa, Regulaminem lub godzących w interes Usługodawcy a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  22. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz zaprzestać korzystania z Aplikacji. W tym celu należy odinstalować/usunąć Aplikację z urządzenia mobilnego.
  23. Usługodawca dla celów konserwacyjnych, usunięcia ewentualnych wad w oprogramowaniu Aplikacji zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie działalności Aplikacji. Usługodawca zastrzega ponadto prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Zmniejszenie funkcjonalności Aplikacji nie dotyczy użytkowników, którzy nabyli abonament przed datą dokonania zmian w Aplikacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji trwały jak najkrócej.
  24. Usługodawca informuje, że nie jest on dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych i korzystanie z tych usług przez użytkownika związane jest z koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów.
  25. Użytkownik Aplikacji nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym w ramach Aplikacji.
  26. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług Aplikacji przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług poprzez Aplikację, co prowadzi do utraty prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni.
  27. Podczas rejestracji użytkownika tworzone jest konto użytkownika, które jest przypisywane do urządzenia mobilnego, poprzez które następuje rejestracja. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe tylko na urządzeniu, na którym dokonano rejestracji użytkownika i nie ma możliwości przenoszenia Aplikacji na inne urządzenia mobilne. W przypadkach losowych, w szczególności uszkodzeniu lub utracie urządzenia, na którym dokonano rejestracji użytkownika, Usługodawca może dokonać przeniesienia konta użytkownika na inne urządzenie mobilne z jednoczesną dezaktywacją rejestracji (konta) na urządzeniu pierwotnym. W tym celu należy się skontaktować z Usługodawcą.
  28. Zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, a zbieranego przez Aplikację mobilną określone zostały w § 5 Regulaminu-Polityka Prywatności
  29. Usługodawca informuje, że w związku z korzystaniem z Aplikacji użytkownik powinien mieć świadomość zagrożeń związanych z:
   1. możliwością ingerencji osób trzecich w transmisje danych wymienianych między użytkownikiem a Usługodawcą,
   2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe,
   3. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
  30. Użytkownicy mają możliwość przesyłania do Usługodawcy informacji dotyczących ewentualnej potrzeby aktualizacji danych zawartych w Aplikacji. Dotyczy to w szczególności pojawienia się nowych przeszkód nawigacyjnych, zmiany głębokości akwenów, zmiany ukształtowania terenu, zmiany zakresu usług świadczonych w portach i przystaniach oraz innych informacji, których pozyskanie przez Usługodawcę może wzbogacić uaktualnić zawartość Aplikacji.
  31. Jakiekolwiek informacje przesyłane przez użytkowników zgodnie z treścią ust 30 powyżej nie wiążą się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkownika lub Usługodawcę a ich ewentualna publikacja w Aplikacji leży w wyłącznej gestii Usługodawcy.
 • § 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  1. Wobec faktu, iż:
   1. Usługodawca pozyskiwał mapy, pomiary głębokości oraz wszelkie inne informacje zawarte w Aplikacji z różnych źródeł, zarówno urzędowych jak i prywatnych,
   2. Usługodawca dokonał opracowania (kompilacji) zgromadzonych materiałów,
   3. Usługodawca stworzył Aplikację jedynie jako dodatkowy instrument pomocniczy w żegludze śródlądowej, przeznaczony dla pasjonatów żeglarstwa, kajakarstwa i innych sportów wodnych,
   4. Warunki oraz obszary akwenów/cieków wodnych ulegają ciągłym zmianom w zakresie powierzchni, głębokości, przeszkód nawigacyjnych oraz szeroko pojętych warunków żeglugi,
   to użytkownik Aplikacji korzysta z niej na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody jakie Aplikacja lub korzystanie z niej może spowodować u użytkownika oraz osób trzecich, chyba że odpowiedzialność Usługodawcy jest przewidziana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i nie ma możliwości jej umownego zniesienia, w tym na mocy Regulaminu.
 • § 4. REKLAMACJE

  1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji, użytkownik może zgłaszać jako reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@navisail.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: login użytkownika oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również opis, powód reklamacji oraz żądanie związane ze złożeniem reklamacji.
  3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
  4. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  5. Zakres roszczeń użytkowników Aplikacji w ramach zgłaszanych reklamacji regulowany jest przepisami prawa.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Aplikacji będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownik będący konsu-mentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie _sporow_konsumenckich.php
   2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   5. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 • § 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji jest Usługodawca, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem usług w ramach Aplikacji, opisanej w Regulaminie.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z realizacją usług poprzez Aplikację. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia usługi przez Usługodawcę.
  3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  4. Dane osobowe zbierane są przez Usługodawcę w następujących celach: rejestracji użytkownika celem świadczenia usług w ramach Aplikacji, realizacji płatności online, wystawienia faktury, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz danych związanych z korzystaniem z Aplikacji
  5. Usługodawca w Aplikacji korzysta z plików typu Cookies. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach mobilnych użytkowników, do których Usługodawca uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy użytkownik otwiera Aplikację. Pliki Cokies wykorzystywane są celem gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji przez użytkowników oraz ułatwieniu użytkownikowi korzystania z Aplikacji m.in. poprzez utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego logowania.
 • § 6. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

  1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
  2. Zmieniony Regulamin wymaga akceptacji przez użytkowników, której brak uniemożliwia świadczenie usług przez Usługodawcę.
  3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z powodu:
   1. wprowadzenia nowych usług lub zakończenia świadczenia niektórych usług;
   2. zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu w tym zakresie;
   3. zmiany warunków technicznych;
   4. z innych powodów dotyczących Usługodawcy.
  4. Regulamin w formie utrwalonej, znajduje się tutaj.
 • § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03. 2017 roku.
  3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.